Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych www.skandi-kraft.com

W związku z wdrożeniem przepisów Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przedstawiamy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.skandi-kraft.com („Platforma”, „Serwis”).

I

Administrator Twoich danych osobowych


Administratorem Twoich danych osobowych jest Nemes Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ulicy Hożej 86/410, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem: 0000917487, NIP 7831841823, REGON 389756475 („Administrator”).

II

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

III

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem e-maila: info@skandi-kraft.com, lub poprzez wysłanie listu do: Nemes Polska Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

IV

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. rejestracja na platformie www.skandi-kraft.com oraz korzystanie z Serwisu (podstawa prawna przetwarzania danych to zgoda, tj. postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. udział w konkretnych akcjach promocyjnych organizowanych przez Platformę (podstawa prawna przetwarzania danych to zgoda, tj. postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym Uczestnik akcji promocyjnej musi udzielić osobnej zgody za każdym razem, gdy chce uczestniczyć w każdej akcji promocyjnej;
 3. prowadzenie działań marketingowych skierowanych do Ciebie – jeśli wyraziłeś na to osobną zgodę (podstawa prawna przetwarzania danych to zgoda, tj. postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. wysyłanie informacji za pośrednictwem Newslettera, jeśli wyraziłeś na to osobną zgodę (podstawa prawna przetwarzania danych to zgoda, tj. postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. Spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe (podstawa prawna przetwarzania danych to postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. kontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na Platformie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych to postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu przeprowadzenia analiz, tj. tworzenia zestawień, analiz, statystyk i raportów na potrzeby wewnętrzne, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przeciwko Administratorowi (podstawa prawna przetwarzania danych to postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu przeprowadzenia ankiet satysfakcji klienta; w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO); Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej rejestracji na Platformie Serwisu, jak również do udziału w poszczególnych akcjach promocyjnych.

V

Odbiorcy danych osobowych


Dodatkowo, dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy ICT i dostarczającym narzędzia informatyczne, podmiotom świadczącym usługi utrzymania, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć IT, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym usługi audytu, konsultingowe i doradcze dla Administratora, a także innym administratorom danych osobowych działającym w imieniu własnym, w szczególności: podmiotom prowadzącym usługi pocztowe lub kurierskie.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotowi trzeciemu.

VI

Udostępnianie danych w związku z wnioskiem o usługę

W przypadku, gdy chcesz skorzystać z usług serwisowych oferowanych przez Nemes Polska Sp. z o.o. w Warszawie, możliwe jest złożenie wniosku za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Platformie. W tym celu Twoje dane osobowe zostaną udostępnione Nemes Polska Sp. z o.o., Warszawa, do przetwarzania w związku z wnioskiem o usługę. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wniosku o usługę zostaną Ci przedstawione w momencie składania formularza wniosku o usługę.

VII

Okres przetwarzania danych osobowych

Your personal data, will be processed – depending on the purposes of data processing, for the following periods:

 1. Jeżeli zarejestrowałeś się na Platformie, ale nie bierzesz udziału w działaniach promocyjnych dostępnych w Serwisie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat od daty rejestracji, po którym to czasie zostaną usunięte. Jeżeli chcesz ponownie korzystać z www.skandi-kraft.com, konieczna będzie ponowna rejestracja na Platformie;
 2. W przypadku udziału w działaniach promocyjnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w danej akcji promocyjnej i przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora pewne obowiązki prawne, z zastrzeżeniem, że ten okres będzie biegł oddzielnie dla każdej akcji, w której bierzesz udział;
 3. W przypadku zgody na prowadzenie wobec Ciebie bezpośrednich działań marketingowych, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat, chyba że cofniesz swoją zgodę przed upływem tego okresu.
 4. W przypadku badania zadowolenia klienta, jeśli zakupiłeś produkt SKANDI KRAFT®, przez okres pokrycia zakupionego produktu.

VIII

Wycofanie zgody

Zgodę, którą udzieliłeś na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX

Zgoda na marketing

Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Oprócz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego – dla właściwej realizacji tego celu – osoba, której dane dotyczą, powinna również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. informacji o usługach Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mailowej lub wyznaczonego numeru telefonu, oraz na komunikację za pomocą urządzeń końcowych telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, osoba, która wyraziła taką zgodę, ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpływa na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody bez jednoczesnego określenia, czy dotyczy ono zgody na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego, odbiór informacji handlowych czy korzystanie z urządzeń końcowych przez Administratora zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, będzie interpretowane jako prośba osoby, której dane dotyczą, o wycofanie wyżej wymienionych trzech zgód. W związku z tym, Administrator zaprzestanie jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego w stosunku do takich osób i usunie lub zanonimizuje jego/jej dane osobowe.

X

Prawa dotyczące przechowywania danych osobowych

Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane zostały przetworzone bezprawnie lub nie są już potrzebne do celu wskazanego, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania takich danych, jeśli kwestionujesz ich dokładność. W przypadkach określonych przez prawo, masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

XI

Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. W związku z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Twoich danych osobowych, które podlegają sprzeciwowi na tej podstawie, chyba że Administrator będzie mógł wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych względem interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XII

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do rejestracji i korzystania z serwisu gwarancyjnego SKANDI KRAFT®. Wyrażenie odrębnej zgody jest również niezbędne do skorzystania z akcji promocyjnych organizowanych za pośrednictwem strony www.skandi-kraft.com.

XIV

Automatyczne podejmowanie decyzji

Dane osobowe użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

XV

Zmiany w polityce prywatności

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszego dokumentu, a także do jego zmiany, gdy stanie się to konieczne lub pożądane ze względu na: aktualizację przepisów o ochronie danych osobowych lub wytyczne państwowych lub europejskich organów nadzoru i kontroli. Administrator zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszego dokumentu w przypadku zmiany środków, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, osób, których dane dotyczą.

XVI

Polityka plików cookie

W Nemes Polska Sp. z o.o. zwracamy uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną danych. Na naszych stronach internetowych korzystamy z technologii, która pozwala nam bezpiecznie gromadzić informacje w celu ulepszania naszych produktów i wydajności naszych witryn. Gromadzone przez nas pliki cookie umożliwiają nam między innymi zapamiętywanie działań i preferencji użytkownika, dzięki czemu nie musi on ich ponownie wprowadzać podczas odwiedzania naszych witryn. Używamy plików cookie do różnych celów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

1.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to dane komputerowe (małe pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie pełnią różne funkcje, takie jak zapamiętywanie preferencji użytkownika, poprawa komfortu korzystania z witryny internetowej i pomoc w oferowaniu najlepszych produktów. www.skandi-kraft.com wykorzystuje różne pliki cookie, jak opisano poniżej.

2.

Jakie rodzaje plików cookie są używane przez SKANDI KRAFT®?

Używane pliki cookie są bezpieczne dla urządzenia. Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Na stronie internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies: cookies własne – są to dane informatyczne rejestrowane i przechowywane przez przeglądarkę, związane ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną. Są one wymagane do prawidłowego działania strony internetowej – bez tych plików cookie nie będzie możliwe prawidłowe wyświetlanie strony internetowej.

Analityczne pliki cookie – dane komputerowe przechowywane w celu poprawy wydajności witryny. Te pliki cookie umożliwiają nam przeprowadzanie analizy danych dotyczących korzystania z witryny w celu poprawy jej wydajności. Dzięki tym danym możemy również dokonywać pomiarów i testów, co pozwala nam szybko naprawiać i eliminować wszelkie problemy. Marketingowe pliki cookie – są to dane związane z reklamami i ich targetowaniem. Marketingowe pliki cookie służą do dostarczania treści, które są bardziej odpowiednie dla użytkownika i jego zainteresowań. Pozwalają nam mierzyć skuteczność kampanii reklamowych i podejmowanych działań marketingowych.

3.

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookie.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, użytkownik może dokonać w opcjach przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies w przeglądarkach internetowych dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.

4.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Możliwość i sposób wyłączenia plików cookies zależy od używanej przeglądarki. Poniżej wskazujemy adresy stron internetowych twórców, na których opisana jest możliwość wyłączenia plików cookies:

 1. a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 2. b) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3. c) Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allowcookies
 4. d) Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-orallow-cookies
 5. e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 6. f) Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Scroll to Top