Gwarancja

OKRES GWARANCYJNY ROZPOCZYNA SIĘ
OD DATY SPRZEDAŻY URZĄDZENIA PRZEZ DYSTRYBUTORA.

  1. Udzielona gwarancja jest ważna przez:
    • 24 miesiące w przypadku konsumenta oraz osób, którym przepisy prawa przyznają analogiczną i bezwzględną ochronę w zakresie takim jak konsumentowi
    • 12 miesięcy dla innych podmiotów
  2. Gwarancja obowiązuje od chwili wydania towaru. W przypadku, gdy towar został dostarczony w związku z zamówieniem złożonym u sprzedawcy datą wydania jest data przekazania urządzenia przez przewoźnika na rzecz kupującego lub osoby przez niego upoważnionej.

Poważnie traktujemy nasze obowiązki wynikające z dostarczania Państwu jakościowych urządzeń, dlatego dzięki rejestracji Państwa urządzenia, przez dystrybutora, w systemie informatycznym SKANDI KRAFT® możemy w szybki i jasny sposób przekazywać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania zakupionego przez Państwa urządzenia. Każde urządzenie SKANDI KRAFT® posiada indywidualny numer seryjny, stąd do uruchomienia gwarancji niezbędne jest zarejestrowanie przez dystrybutora danych urządzenia i podstawowych danych klienta w systemie informatycznym SKANDI KRAFT®.

Do naprawy gwarancyjnej oraz wykonania serwisu przedłużającego gwarancję wymagana jest uzupełniona karta gwarancyjna oraz kopia dokumentów sprzedaży.

Zgłoszenia serwisowe

W celu dokonania zgłoszenia serwisowego i gwarancyjnego proszę wypełnić formularz serwisu SKANDI KRAFT®, na stronie www.skandi-kraft.com/serwis

Warunki gwarancji

Gwarantujemy, że nasze produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Jeżeli jednak, w okresie obowiązywania gwarancji, ujawnią się wady, mają Państwo prawo – zgodnie z decyzją autoryzowanego serwisu SKANDI KRAFT® – do bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia lub. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków gwarancji obowiązujących w przyszłości.

Podstawa gwarancji

Warunkiem zachowania praw do gwarancji jest użytkowanie produktów zgodnie z instrukcją eksploatacji danego urządzenia SKANDI KRAFT®, przestrzeganie obowiązujących zaleceń, prowadzenie konserwacji zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji i coroczne przeprowadzanie czynności serwisowych w autoryzowanym serwisie SKANDI KRAFT®. Ewentualne naprawy gwarancyjne mogą być podejmowane tylko i wyłącznie w autoryzowanych serwisach SKANDI KRAFT®. Uszkodzenia, które powstały w wyniku wypadku, nieprawidłowej obsługi, niewłaściwej instalacji, usterki lub wady sieci, nieostrożności, użycia siły, nieprzestrzegania specyfikacji i instrukcji eksploatacji, niewystarczającej konserwacji, uszkodzeń przez czynniki zewnętrzne, klęsk żywiołowych lub nieszczęśliwych wypadków, nadmiernego obciążenia produktów z przekroczeniem podanej w instrukcji eksploatacji mocy oraz danych technicznych, wprowadzania nieautoryzowanych modyfikacji, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub przekazaniem do autoryzowanego serwisu urządzeń częściowo lub całkowicie rozmontowanych skutkują utratą ważności gwarancji.

Koszty opakowania i transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej pokrywa klient i nie są one przedmiotem gwarancji. Koszty przesyłki urządzenia z autoryzowanego serwisu do klienta ponosi SKANDI KRAFT®.

Ograniczenie gwarancji

Nieodtwarzalne błędy oprogramowania oraz części ulegające mechanicznemu zużyciu nie są objęte gwarancją (m.in. napęd podawania drutu, rolki podawania drutu, części zamienne i części eksploatacyjne podajnika drutu, przewody masy, uchwyty elektrod, przewody masy, uchwyty elektrodowe, przewody połączeniowe i przedłużające, przewody sieciowe i sterujące, wtyki, części zamienne i ulegające zużyciu palników, zawory elektromagnetyczne, kółka, płyn chłodzący itd.).

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej produktu.

Scroll to Top